تاریخچه چرم در ایران


 

تاریخچه صنعت چرم در ایران

براساس يافته هاي تاريخي، پوست حيوانات، نخستين پوشش انسان بوده است و بشر اوليه از زماني كه پي برد میتواند از آن براي محافظت فيزيكي بدن خود در مقابل خطر از حيوانات وحشي درنده و ساير عوامل خارجي و همچنين در برابر سرما و گرما و ديگر عوامل طبيعي استفاده كند، به گونه اي با چرم سروكار داشته است. به گفته ديرينه شناسان، استفاده از پوست حيوانات به شكل چرم در ايران باستان زمين به بيش از سه هزار سال قبل باز ميگردد ولي حضور چرم درافسانه هاي اساطيري ايران باستان بازهم قديمي تر است به بيان شاعر نامدار پارسي گوي ايران باستان، حكيم فرزانه ابوالقاسم فردوسي طوسي، اولين انقلاب اساطيري به دست پهلوان نامي ايران باستان كاوه آهنگر در برابر ظلم و جور بر ضد پادشاه وقت ضحاك ماردوش روي داد و اين مرد باستاني ستم ديده با سر نيزه كردن پيشبند چرمين آهنگري را از تن خود بدر آورد و به عنوان پرچم دادخواهي برافراشت و هم به بيان شاهنامه از آن پس ، هر كسي كه به شاهي ايران زمين تاج ديهيم بر سرنهاد، همان تكه چرم پيشبند آهنگري را با نام درفش كاويانش خواندند و به عنوان نماد ملي ايران باستان با گوهر و جواهر تزئين كردند.

 بدينسان احساسات ملي مردم ايران تا قرنها از اين نشانه و پرچم سرافرازي مي يابد. بعضي از معاصران كه در باره داستان ضحاك و كاوه تامل كردند.داستان قيام كاوه آهنگر، يعني تلاش ملت به منظور طرد ظلم و فساد و تباهي نابكاران جور پيشه و استقرار عدالت و حمايت از مردم زحمتكش و محروم در اين منظومه مقامي خاص دارد. با پيشرفت تمدن بشري، جنبه هاي زيبايي، ايجاد شخصيت اجتماعي، اثرات كاربردي بر فيزيك بدني انسان نيز به اين پديده از سا لهاي دور افزوده شد، از جوامع باستاني ايران از دورترين زمان تا كنون به عنوان يكي از كهنترين تمدنهاي بشري به تدريج اين صنعت چرم در فرمها و اشكال گوناگون به وجود آمد و تكامل يافت. مهمترين ماده مصرفي براي توليد چرم و ساخت كفش و پوشاك از پوست خشك شده حيوانات است كه پس از انجام يك سلسله عمليات دباغي و اعمال يك رشته فعل و انفعالات توليدي به صورت چرم درآمده و آماده هرگونه كاربرد صنعتي و تجاري، از جمله کیف كفش، پوشاك و ساير لوازم و نيازمندي ها ميگردد.

 به دنبال افزايش جمعيت جهان، گسترش تمدن و به تبع آن چگونگي مصرف، پيشرفت تكنولوژي بل مآل ايجاد صنايع پتروشيمي و توسعه كاربرد مواد حاصله از آن نيازهاي بشر و در نتيجه تقاضاي بازار مصرف توليد و فرآوري چرم را تحت الشعاع قرار داده و سبب شده است كه همراه با اين ماده طبيعي هزاران ماده مصنوعي ديگر از جمله منسوجات و مصنوعات گوناگون و ساير مواد در قرن اخير در توليد، ساخت چرم،کیف، كفش وپوشاك و...مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، تمايل به استفاده از ماده اوليه طبيعي پوست و چرم همواره به عنوان گرايشي ماندگار و معرف اصالت چرم در كاربرد کیف ، كفش و انواع لوازم نيازمندي بشر مطرح بوده، و وجه تمايز مهمي بين مصنوعات چرمی(کیف،كفش، پوشاك و ...) با ديگر اقلام مصنوعي به شمار ميرود.

« بهترین تبلیغ وماندگار ترین هدیه را با محصولات چرمی فاخر تجربه کنید »

قیمت عمده محصولات چرم فاخر
کانال تلگرام چرم فاخر